คุณสมบัติของครูผู้ฝึกสอนของกีฬาฟุตบอล

ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลนั้นเป็นผู้ที่มีบทบาทตั้งแต่ก่อนการแข่งขัน ขณะทำการแข่งขัน และหลังการแข่งขัน ซึ่งจะมีบทบาทแตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์ต่างๆ จึงนับได้ว่าผู้ฝึกสอนเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุด เพราะจะต้องเตรียมการฝึกต่างๆ การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องคุณสมบัติของผู้ฝึกสอนในกีฬาฟุตบอลว่าเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันได้เลย

ผู้ที่ฝึกสอนในกีฬาฟุตบอลโดยทั่วไปแล้วผู้ฝึกสอนที่น่าจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ ผู้ฝึกสอนต้องเป็นครูที่ดี ผู้ฝึกสอนต้องเป็นผู้บริหารและนักจัดการที่ดี เป็นนักวิชาการและนักปฏิบัติการ ศึกษาค้นคว้า วิจัย ศึกษาวิธีการแนวทางใหม่ๆ เสมอ ผู้ฝึกสอนต้องมีความรู้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นอย่างดี เป็นผู้ฝึกสอนต้องร่าเริง แจ่มใส และมีความยุติธรรมอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบในทุกๆ ด้าน ทุ่มเททุกอย่างให้กับการฝึก เพื่อพัฒนานักกีฬาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลที่ดีนั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านฟุตบอล มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันฝึกอบรมผู้ฝึกสอนมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ และที่สำคัญที่สุดคือ จะต้องเสียสละทุ่มเท รับผิดชอบ เพื่อพัฒนานักกีฬาให้เป็นนักฟุตบอลที่ดี เมื่อเขาเลิกเล่นฟุตบอลสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข นั้นคือ ความหวังอันสูงสุดของผู้สอน

หากครูฝึกสอนมีคุณสมบัติเหล่านี้ครบก็ถือว่าเป็นครูที่ดีและนักกีฬาจะต้องตั้งใจฝึกซ้อมเชื่อฟังครูของเราเพื่อที่เราจะได้เป็นนักกีฬาที่เก่งและเดินไปสู่ความฝันของเราได้ดังคำกล่าวที่ว่าความฝันไม่เคยวิ่งมาหาเราเราต้องวิ่งไปหามันเอง

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.